30 Styczeń 2015 roku

 

 

 

Aktualności

Obowiązek skladania e-Deklaracji przez płatników

2015-01-26

Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy - wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. Oznacza to obowiązek ich przesyłania w formie dokumentu elektronicznego.

Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowiązuje ich krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych tj. 31 stycznia.

Szczegółowe informacja znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl

Czytaj więcej

Korzystanie z ulgi na dzieci w zeznaniu podatkowym za 2014 rok

2015-01-15

Z początkiem 2015 r. weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dziecko i mają zastosowanie do rozliczeń rocznych za 2014 r. Podatnicy, którym zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, mają prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci, do wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W tym celu muszą wypełnić i złożyć PIT/UZ (część uzupełniająca do zeznania podatkowego PIT-37 albo PIT-36 za 2014 r.). Nastąpiło również podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 procent.

Szczegółowe informacja znajdą Państwo w broszurze przygotowanej przez Ministerstwo Finansów

http://www.us-zgora1.iskarb.pl/newadminpanel/files_hand/ULOTKA_dzieci_2015.pdf

 

Czytaj więcej

Zmiany nazw ulic

2015-01-05

Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Zielona Góra

W związku z uchwałą nr LXI.467.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian nazw ulic, z dniem 1 stycznia 2015 roku w korespondencji z urzędami skarbowymi proszę podawać nowy adres zamieszkania zgodny z nazewnictwem wprowadzonym powyższą uchwałą.

Uchwała nr LXI.467.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian nazw ulic:

 http://dzienniki.luw.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2316

 

Czytaj więcej

2014-12-16

NIE DAJ SIĘ UZALEŻNIĆ OD HAZARDU

Zachęcamy do przeczytania artykułu pt  "Zwalczanie nielegalnego hazardu"    opublikowanego w Wiadomościach Celnych nr 7/2014

http://www.us-zgora1.iskarb.pl/newadminpanel/files_hand/Wiadomo%9Cci%20Celne.pdf

 

Czytaj więcej

Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku

2014-12-16

Ministerstwo Finansów informuje, że nie jest autorem napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza.

Forma informacji wskazuje, że została ona sporządzona przez osobę niewładającą poprawnie językiem polskim i może mieć  na celu wyłudzenie od adresatów e-maili ich danych osobowych.

Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku

 

Czytaj więcej

Zawiadomienie o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego

2014-10-09

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze przypomina, iż podatnicy, o których mowa w art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996r o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity -Dz. U. z 2004r Nr 121 poz. 1267 ze zm.), są obowiązani, w przypadku ustalenia właściwości zgodnie z art. 5 ust. 9a pkt 1 ustawy jw, zawiadomić o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, od którego nastąpi ta zmiana, składając zawiadomienie według ustalonego wzoru. W przypadku gdy włączenie ich do kategorii podatników określonych w art. 5 ust. 9b pkt 1–6 i pkt 7 lit. b–d nastąpiło w okresie od dnia 15 października do dnia 31 grudnia, zawiadomienie powinno nastąpić w terminie 7 dni od tego włączenia, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia poprzedzającego rok, od którego następuje zmiana właściwości.

Wzór wymaganego zawiadomienia znajduje się pod adresem:

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/928353/Rozporz%C4%85dzenie+Ministra+Finans%C3%B3w+z+dnia+23+wrze%C5%9Bnia+2003r.+w+sprawie+wzoru

 

 

 

Czytaj więcej

Nowy kanał komunikacji elektronicznej dla płatników

2014-10-02

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Finansów informuje, że projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje nowe obowiązki w zakresie składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40 drogą elektroniczną. Od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik, mający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych), będzie zobowiązany do wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez Internet.

Czytaj więcej

Nowe wzory deklaracji dla celów podatku od spadków i darowizn oraz od podatku od czynności cywilno prawnych

2014-09-17

    W dniu 1 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2014 r., poz. 939). W dniu 1 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 940). Nowe wzory deklaracji dla celów podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią załączniki do ww. rozporządzeń. Jednocześnie do czasu wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r., mogą być stosowane wzory obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszych rozporządzeń.

Czytaj więcej

Administracja podatkowa i Służba Celna będą działać szybciej i skuteczniej

2014-09-16

2 września br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych

2014-08-12

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, że na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana informacja dot. projektowanych zmian w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych.

kliknij tutaj.

Zmienione Rozporządzenie  będzie obowiązywało w latach 2015-2016r  kliknij tutaj

Czytaj więcej

1 z 5  Nastepna >>
 
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP